Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van DirectWijnBestellen, zoals ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

DirectWijnBestellen

KvK-nummer: 24478513

Bankrekeningnummer: 1554.70.183 - Rabobank (Rotterdam)

Artikel 1 - Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact, elke overeenkomst of aanbod tussen DirectWijnBestellen en de consument, ongeacht het communicatiemiddel dat gebruikt wordt.

2. Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden ongeacht woonplaats, plaats van aangaan van de overeenkomst of plaats van uitvoering van die overeenkomst.

3. DirectWijnBestellen wijst enige algemene specifieke voorwaarden of bedingingen uitdrukkelijk van de hand.

4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door DirectWijnBestellen zijn bevestigd.

   

  Artikel 2 - Het aanbod

  1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

  2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief een bijdrage in de verzendkosten.

  3. DirectWijnBestellen is niet aansprakelijk voor kennelijke druk-, zet- of typfouten.

  4. Gedurende de aangegeven looptijd van aanbiedingen worden de prijzen niet verhoogd, uitgezonderd prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke bepalingen als BTW tarieven en accijns tarieven.

  5. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden prijzen niet verhoogd tenzij:

  a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of

  b) er sprake is van een kennelijke druk-, zet- of typfout, of

  c) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

   

  Artikel 3 - Herroepingsrecht

  1. De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Gedurende deze termijn heeft de consument het recht om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. Indien gebruikgemaakt wordt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

  2. Beperkingen of uitsluitingen van de herroepingstermijn op grond van de specifieke aard van bepaalde goederen of diensten zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld

  3. Retourzendingen dienen vooraf per e-mail aan [email protected]  te worden gemeld.

  4. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

  5. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt DirectWijnBestellen.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan DirectWijnBestellen.nl betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

    

   Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

   1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waarbij uitdrukkelijk naar lid 5 van dit artikel wordt verwezen.

   2. Bij het van toepassing zijn van een herroepingstermijn geldt het door de consument inroepen van het herroepingsrecht als ontbindende voorwaarde.

   3. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaling plaatsvinden.

   4. DirectWijnBestellen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

   5. DirectWijnBestellen kan zich 'binnen wettelijke kaders' op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. DirectWijnBestellen is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden en deelt dit de consument mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

     

    Artikel 5 - Garantie

    1. DirectWijnBestellen staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

    2. De door DirectWijnBestellen als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens DirectWijnBestellen kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

    3. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens DirectWijnBestellen kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

      

     Artikel 6 - De uitvoering van de bestelling

     1. Levering van goederen vindt uitsluitend plaats op uitdrukkelijke bestelling door de consument, tenzij tussen DirectWijnBestellen en de consument anders is overeengekomen.

     2. DirectWijnBestellen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en kan hiervoor derden inzetten.

     3. Als plaats van aflevering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders overeengekomen. De consument dient DirectWijnBestellen in de gelegenheid te stellen de goederen af te leveren; indien dit niet mogelijk is kan DirectWijnBestellen de goederen op enig ander tijdstip levering laten bezorgen.

     4. Levering vindt plaats op het moment van in ontvangst name van de bestelling door of namens de consument. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering bij DirectWijnBestellen.

     5. DirectWijnBestellen zal geaccepteerde bestellingen direct behandelen. Wij streven ernaar de wijnen binnen 48 uur te leveren. Echter, de door DirectWijnBestellen opgegeven levertijden zijn slechts ter indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

     6. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal DirectWijnBestellen zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen geldt altijd een herroepingsrecht.

     7. Levering alleen in Nederland, tenzij expliciet anders overeengekomen.

     8. De bestelling kan gespreid bezorgd worden.

       

      Artikel  7 - Betaling

      1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen op de aangegeven wijze betaald te worden, waarbij de consument altijd vooraf zal betalen en horeca de keuze heeft vooraf of achteraf te betalen(wel met een betalingstermijn van 14 dagen (tenzij anders overeengekomen)

      2. In geval van wanbetaling door de consument heeft DirectWijnBestellen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, waaronder wettelijke rente, incassokosten en gerechtskosten. Tevens kan na regelmaat van te laat betalen een boete worden opgelegd. Hier zal DirectWijnBestellen altijd eerst een brief over sturen.

      3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan DirectWijnBestellen te melden.

      4. Tot het moment dat DirectWijnBestellen de betaling heeft ontvangen voor de geleverde goederen blijft DirectWijnBestellen eigenaar van deze goederen. Het risico ter zake van het geleverde gaat bij het moment van aflevering over naar de consument.

        

       Artikel 8 - Privacy

       1. DirectWijnBestellen.nl respecteert de privacy van de consument. Wij vragen de consument pas de persoonlijke gegevens in te voeren als zij ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door de consument  voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor de gegevens van de bestellende consument, als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van de bestelling.

       2. DirectWijnBestellen.nl zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt de consument opgenomen in onze mailing, die zij op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien de consument geen gebruik maakt van onze e-mailservice zullen wij alleen de gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met de consument in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. De persoonlijke gegevens kunnen op verzoek ten allen tijde worden gewijzigd of verwijdert.


        Artikel 9 - Diversen

        1. De consument of bezoeker van de website van DirectWijnBestellen dient alle intellectuele eigendomsrechten van DirectWijnBestellen en welke rusten op door DirectWijnBestellen geleverde producten te respecteren.

        2. Deze algemene voorwaarden van DirectWijnBestellen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

        3. Indien DirectWijnBestellen gedurende enige tijd afwijkingen van deze voorwaarden, al dan niet stilzwijgend, heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog strikte en directe naleving van deze voorwaarden te eisen. Aan het toestaan van afwijken zoals hierboven genoemd kunnen nimmer enige rechten worden ontleend.

        4. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DirectWijnBestellen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van DirectWijnBestellen en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van DirectWijnBestellen komt, heeft DirectWijnBestellen, onverminderd de overige aan DirectWijnBestellen toegekende rechten, het recht om de uitvoering van de bestelling uit te stellen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de consument mede te delen en zonder dat DirectWijnBestellen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

        5. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DirectWijnBestellen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door DirectWijnBestellen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

        6. DirectWijnBestellen verwerkt uw gegevens om de consument te informeren over activiteiten, producten en diensten van DirectWijnBestellen, zoals weergegevens in het privacybeleid van DirectWijnBestellen. Als de consument dit niet (meer) wenst, dan kan de consument dit schriftelijk aan DirectWijnBestellen meedelen, waarna DirectWijnBestellen de nodige maatregelen treft.

          

         Artikel 10 - Geschillen

         1. Op overeenkomsten tussen DirectWijnBestellen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

           

          Artikel 11 - Wijziging van de voorwaarden

          1. DirectWijnBestellen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de Klant gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Klant binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de Overeenkomst.